ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

АРХИТЕКТУРЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Б

База (гр. básis - основа, подножие) - 1. Основа, стъпка, подложка под колона или стълб, с различна архитектурна разработка (профилирана) и  различна височина в отделните ордери; 2. Архитектурно разработената долна част на цокъла на стена, пиедестал, алтар и др.

Базилика (от гр. basilikoc - царски; в Атина - портик, където заседавал архонтът, базилевсът) - 1. в Гърция, първоначално - Обществена сграда с неточно установен тип, но обикновено разделена чрез колонни редици на пътеки (кораби). С издигане на стените на средния кораб се образувал известният установен тип базилика с тъй наречения „базиликален разрез", познат още в Египет;  2. Правоъгълна сграда, разделена чрез надлъжни редове колони или стълбове (пилони) на нечетен брой части (нефове, кораби) със самостоятелни покрития. Средният кораб е обикновено по-широк и винаги по-висок, така че горната част на стените му над страничните кораби получава прозорци за директно осветление. Базиликата има обикновено пред входа правоъгълно помещение (преддверие, нартика), а в срещуположния край на средния кораб апсида. Покритието на Базиликата първоначално е било дървено (с открит гредоред или таван), впоследствие заменено със сводове. В Древния Рим Базилики са служели за съдебни зали, пазари, дребни борси и др. Християнството използва Базиликата като църква; 3. Понятието Базилика става синоним на раннохристиянска църква не само от базиликален тип.

Балдахин (от Балдак, средновековното име на Вавилон) - 1. Голям подвижен или неподвижен чадър за запазване от слънце и дъжд, или върху реликви; 2. в архитектурата - Малък, лек, макар и от масивни материали покрив, носен от колони при алтари, статуи или трибуни; вж. Едикула

Балемез, Балеймез (ит. ballo mezzo - средни ядра) - тежко далекобойно крепостно или корабно оръдие, стрелящо с ядра, тежки до 50 кг.

Балкон (фр. balcon от ст. герм. balken - греда) - надвесена и открита площадка с парапет, издадена от някое от помещенията на горните етажи на сградата. Гредите, които носят балкона са конзолни.

Балюстрада (фр. balustrade) - парапет на стълба, тераса, балкон и др., ръкохватката на който се поддържа от балюстри – струговани или рязани стълбчета от дърво, камък, метал, бетон и др., често пъти богато профилирани.

Банкет (фр. banquet от итал. banchetto - малка пейка) - пътека, оформена като стъпало в масива на бруствера, като място за пушечна стрелба.

Баптистерий (гр. – потапям) - кръщалня. Кръгла или многостенна сграда, покрита с купол и предназначено за кръщаване. Разполага се до църквата. Отвътре Баптистерият е украсен с мозайки и скулптура и има в средата си писцина. Понякога за Баптистерий се отделя помещение вътре в църквата (например в старохристиянското строителство по българските земи).

Барабан - вж. Тамбур

Барбакан (фр. barbacane от арабски) - 1. Издадени напред големи полукръгли уширения на крепостните стени с бойници; 2. Малка крепост, обикновено с кръгла в план форма, разположена пред градската порта, осигуряваща допълнителната й защита; 3. Декоративно оформени улеи за оттичане на дъждовни води от сгради и съоръжения; 4. Мъзгал.

Барбет (фр. barbette) - насипна площадка зад бруствера на крепостната стена за разстановка на оръдия.

Барелеф (фр. bas relief - нисък релеф) - Скулптурно изображение със слабо издаване навън от плоския фон, върху който е поставено. Орелефът е също такава скулптура, но със силно издаване над плоскостта. Пълното отделяне от плоскостта се нарича "ажур".

Барок (португ. barocco - криво) - 1. Архитектурен и художествен стил, главно в Италия, Западна и Средна Европа през XVII и ХѴIII век. Развил се от зрелия Ренесанс като отражение на настъпилото релнгиозно-политическо движение на контрареформацията. 2. „Барокови" форми се наричат условно и ония форми от римската архитектура, които се срещат през II и III век – средата и края на Империята, вероятно под източно влияние, и които се изразяват в свободно пренебрегване на класическите композиционни и декоративни канони, гигантомания, игра с кривите линии и пр.

Барутхане (тур. barut hane - барутна къща) - 1. Барутен склад. 2. Държавна фабрика за производство на барут.

Бастея (наименование от Албрехт Дюрер - 1471-1528г.) - широка рондела с артилерийска площадка на последното си ниво и каземати на ниво дъното на рова, обикновено свързани с потерна към него.

Бастилия, болверк, турион - бастион с орилони

Бастион (ит. bastionato, фр. bastion - изпъкнала напред постройка) - петоъгълно в план кулообразно укрепление, издаващо се пред фронта на крепостна стена (след XVI век), завършващо на едно ниво с нея.

Батрон (гр. batron - стъпало, банка) - издигнато място, трон (място в портика в Атина, където заседавал архонът василевс).

НАЧАЛО

 

Безистен (тур. от араб.) - покрит пазар. Голяма каменна сграда с редици магазини във вътрешността, осигуряваща надеждната им охрана от грабеж и пожар посредством постоянна стража. Строили се в големите търговски центрове на турската държава.

Беклеме (тур. beklemek - охранявам, давам караул) - стражева кула за охрана на пътища в Османската империя през XIX век.

Бема (гр. béma - стъпало) - дълго, издигнато, чрез малко на брой стъпала, място за ораторска или съдийска трибуна на открито или в помещение. Бемата е по-ниска от подиум. По-късно, в християнския храм – солей, солея.

Берма (фр. berme от холандски) - тясна пътека между защитния ров и крепостната стена (или крепостния вал).

Бит-хилани - Първоначално хетитски или митански тип сграда или част от сграда, състояща се от правоъгълно колонно преддверие с влизане от дългата му страна, със или без фланкиращи го квадратни кули. Типът е възприет от асирийците.

Блокаж (фр. blocage) - 1. Груба зидария, конгломерат от големи и малки камъни с изобилен варов разтвор. Римляните усъвършенствали твърде много тази конструкция (опус цементикум); вж. Цементикум опус; 2. Защитна настилка, положена обикновено върху два реда плътно наредени греди, предпазваща тавана от опожаряване и вражеско проникване. При Хаджигьорговата къща в Банско блокажът е с дебелина 40см и е направен от речни камъни свързани с хоросан; 3. Пълнеж в пространството между два подови гредореда, така че в случай на опожаряване на покрива огънят да не може да проникне в долните етажи. При Куртпашовата кула във Враца дебелината  на този блокаж е 35см и е от камъни на варопясъчен разтвор; Решения 2. и 3. са характерни за Предвъзрожденските къщи и жилищни кули (края на XIV – средата на XVIIIв.)

Боария – входно преддверие от чардака към стаите при типичната Банска възрожденска къща. Боарията има ветробранна и разпределителна функция.

Боен еркер - конзолни издатини при венеца на кула или крепостна стена, осигуряващи по-добър обстрел и наблюдение на мъртвата зона в подножието на крепостните верки. Бойните еркери обикновено са били изграждани с дървени едроразмерни конструкции във вид на широки чардаци, функционално свързани с бойната пътека или най-горните нива на кулите.

Бойна пътека (фр. chemin de ronde) - защитена от зъберите обиколна пътека върху куртините

Бойница (бълг.) - процеп в ограждащ зид или крепостна венчилка за стрелба с ръчно оръжие.

Болверк, бастилия , турион - бастион с орилони

Бонети – вж. Габион

Босаж (фр. bossage) - груба обработка на видимата повърхност на квадрите в зидарията. Тази повърхност се издава пред общото лице на зида.

Брашненик или Месалник – неотоплявано домакинско помещение при типичната Банска възрожденска къща, в което стои сандъкът с брашното, меси се хлябът, има стълба към тавана, който служи за допълнителна складова площ.

Бронзова епоха - дели се на ранна (РБЕ), средна (СБЕ)  и късна (КБЕ).
Ранната бронзова епоха се дели на три етапа :
РБЕ 1- Езеро: 3600/3500 - 3000 г. пр. н. е. – селищна могила при с. Езеро, Сливенска област,
РБЕ 2 - Михалич: 3000 – 2500/2400 г. пр. н. е. – укрепено селище Михалич, Хасковска област
РБЕ 3 - Св. Кирилово: 2500/2400 - 2000 г. пр. н. е. – селищна могила при с. Свети Кирилово, Старозагорска област
За началото на РБЕ има следните научни мнения :

  1. 2500г. пр. н. е. определя за началото й Васил Миков през 1971г.
  2. 2750г. пр. н. е. определя за началото й Румен Катинчаров през 1975г.
  3. 3500 ( 3200 ( 3000г. пр. н. е. според Иван Панайотов, който постепенно изтегля датата назад във времето през 1981г.

За край на РБЕ: 2000/1900 г. пр. н. е.
За СБЕ има единодушно мнение:

  1. от 2000/1900 до 1600/1500г. пр. н. е.

За КБЕ също единодушно:

  1. от 1600/1500 до 1200/1100г. пр. н. е

Появява се бронза – сплав от мед и калай, развиват се металургични и металообработващи центрове, започват да се оформят специализирани производства, появява се и се утвърждава колесния транспорт. Задължително се извършва укрепване на селищата, поради поява на племенни и общински стълкновения. Създават се и функционират постоянни, интензивни културни и търговски връзки.

Бруствер (нем. Brustwehr: Brust - гърди + Wehr - отбрана, т.е. защита до гърди) - защитен укрепителен землен насип зад ров или пред окоп.

Букран, Букрании (гр. boús и krànion - волски череп) - архитектурен орнамент от релефни или рисувани волски черепи, свързани с фестони (гирлянди) върху фризове или метопи. Типични за метопите в дорийския гръцки храм.

Булевтерион (гр. bulê - съвет) - сграда за заседанията на булето (градски съвет на старейшините, висш административен орган на изпълнителната, а понякога и на законодателната власт в древногръцката държава).

Бург (нем. Burg, латинизирано burgus, ит. borgo, фр. bourg) - 1. Малък кастел с малоброен гарнизон; 2. Укрепен пункт през Средновековието в Западна Европа. Първите Бурги били старите римски стражеви укрепления, използвани от населението след падането на Рим за защита от нападения. Укрепените пунктове, превърнали се в ХІ в. в градове, вече не се наричали Бург. От ХІІ в. Бурги се наричали главно рицарските замъци. В ХІV – ХV в. във връзка с усилването на централната власт и в резултата на появата на артилерията Бургите изгубили своето значение.

Бухрия – къса ветробранна стеничка, разположена между огнището и входната вратата в уземните (само със сутеренен етаж) български къщи

 

АРХИТЕКТУРА

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO