ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

АРХИТЕКТУРЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

И

Ижа (ст. слав.) - 1. Място за убежище, колиба. 2. Едно от наименованията на главното жилищно помещение с огнището в българската народна къща. Употребява се предимно при уземните къщи в Западна България. Други наименования за същото помещение са: колиба, в’къщи и др.

Изодомум опус, изодом (гр. isodomos - еднаква зидария) - Зидария, при която квадрите са в редове с еднаква височина.

Имарет (тур.) - самостоятелна сграда или отделно помещение при джамия, където се дава безплатно подслон и храна на нуждаещите се.

Имбрекс, имбрицес (лат. imbrex - вдлъбната керемида) - 1. По-силно или по-слабо извити поклопни керемиди за покриване билото на покрива и на огънатите нагоре краища на плоските покривни керемиди (тегули). Правели се в началото от печена глина, а по-късно от мрамор. На гръцки: калиптер. 2. Често така се наричат и плоските керемиди (тегули, соленес), съставляващи основната част от античните покривни материали.

Имплувий (лат. impluvium - яма за втичане на дъжда) - басейн в средата на римския атрий за събиране на дъждовна вода.

Импост (итал. imposta, нем. Kämpfer) - надставка, нещо като втори абак. Обекновено трапецовидна призма над капителите в ранновизантийско време (V - VІв.) за пренасяне на тежестта от арките върху колоните.

Инкрустационен стил (стенописен) - декоративно изписване на стените, наречено от изследователите „Първи стенописен стил в Помпей". При него чрез комбинация на пластични форми от щук (корнизи, ръбове на квадри) се имитира каменно-квадрова архитектура. Съществувал по-рано и в Гърция.

Инкрустационна техника - начин на облицоване на зидарии от по-прости материали (необработени камъни, кирпич, бетон и даже тухли) с по-добър и здрав, податлив на архитектурно обработване материал. Инкрустацията може да бъде от тънки плочи (мрамор) или от масивни квадри.

Инкрустация (лат. incrusto, -are - покривам с кора) - облицовка на стени от обикновен материал с плочи, дъски или листове от по-добър материал. В Ориента практикувано от най-стари времена.

Инсула (лат. insula - остров) - Квартал в римските градове, ограничен от всички страни с улици.

Интервалум (лат. intervallum от inter + vallum - между + вал) - улица, обикаляща покрай крепостната стена отвътре. Синоним: виа сагитарис

Интерколумний (лат. от inter - между и columnа - колона) - междуколоние, разстоянието между най-близките повърхности на две съседни колони в колонадата (арката). Обикновено величината на интерколумнияе постоянна за дадена колонада; понякога крайните интерколумнии са по-тесни (в дорийския ордер) или средния интерколумний е по-широк, за да се подчертае оста на сградата, входът и др.

Интерпензива (лат. interpensiva) - според Витрувий: Главни хоризонтални греди, които носят покрива на атрия.

Инцертум опус, цементикум опус (лат. incertum opus) - 1. Зидария от малкообработени едри камъни подобно на опус антиквум (по Витрувий); 2.  Конструктивна облицовка на бетона с камъни в неправилна форма.

НАЧАЛО

Й

Йонийска кима, йонийски киматий – вж. Кима, киматий

Йонийски ред - вж. Ред

 

АРХИТЕКТУРА

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO