ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

АРХИТЕКТУРЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Н

„На венец” – наименование на сглобка при дървена стенна конструкция, характерна за къщите от периода XVI-XVIIв., предхождащ Възраждането в България. Стените са от широки, дълги талпи в хоризонтални редове, сглобени в ъглите „на венец” с дървени клинове чивии – без употреба на гвоздеи. Дървената стенна конструкция „на венец” през Възраждането почти не се използва по Българските земи, защото е заменена от стълбово-талпената конструкция.

Навмахия (гр. naumachia - морски сражения - игри) - амфитеатрална открита сграда от времето на Римската империя с голям басейн за сражения по вода с малки кораби.

Надпуск, еркер – издаден навън етаж или част от етажа на българската възрожденска къща, подпрян най-често върху надпуснати (издадени) греди от подовия гредоред. Друг начин за подпиране е: с прави или извити дървени конзоли.

Наискос (гр. умалително от naós ( - малък храм, параклис, понякога само декоративно представителен мотив.

Наос (гр. naós - храм) - главното централно помещение в античния храм с култова статуя. Същото помещение се нарича и цела (cella).

Нартика (гр.), Преддверие, Притвор – входното помещение в християнските църкви. Представлява закрита галерия или открит портик, разположен на Запад от същинската църква или обгръщащ я от Запад, Север и Юг. Някои църкви имат нартика и екзонартика.

Натацио (лат. natatio - плуване) - плувен басейн в по-големите римски бани.

Некропол (гр. от nekros - мъртъв и polis - град) -  буквално: Град на мъртвите. Наименование на гробище в страните на Древния Изток, античния свят, Средиземноморието и в Причерноморието. Некрополите биват подземни и могилни. И в двата случая най-богатите погребения са в гробници (тухлени или каменни). Материалите, които се намират в некрополите – саркофази, легла, скулптурни изваяния, съдове, украшения, оръжия, оръдия на труда, глинени статуетки, надписи и изображения – дават представа за културата, бита, идеологията на обществото, на което е принадлежал некропола.

Неолит (гр. от neos-нов и lithos - камък) - новокаменна епоха. Втори главен период в развитието на човечеството след старокаменния. Началото на неолита в Европа и Предна Азия е между VIII – VI хил. пр.н.е., а крайната граница е в зависимост от появата на металургията на медта, с която започва халколита.На Балканския полуостров:
Ранен неолит: от средата/края на 7-мо хил. пр. н. е. -  до средата на 6-то хил. пр. н. е.  (6200 - 5500 г. пр. н. е.);
Късен неолит: от средата на 6-то хил. пр. н. е.  до началото на 5-то хил. пр. н. е.  (5500 – 5000/4900 г. пр. н. е.)
Характеризира се главно с по-добре обработени (шлифовани, дупчени и пр.) каменни оръжия и оръдия на труда и с появата на първият изкуствен материа - керамиката. Неолитните селища са изградени предимно в непосредствена близост до водоизточници.

НАЧАЛО

 

Нимфей, нимфеум (гр. nympheion - обиталище на нимфи) - светилище, посветено на нимфите при някой извор. Обикновено сградата на нимфея има ниши - конхи с чешми, фонтани, басейни и съдове за събиране и използуване на водата.

Ниша (съвр.) - навлизащо в стена пространство с правоъгълно, полукръгло или друго очертание, покрито със свод или прав „таван”.

Нишеста ротонда, ротонда с конхи (мод.) - ротонда, чиято стена е ритмично разчленена от ниши (конхи).

„HОBO СЕЛО - КЪРНА - ЖУТО БЪРДО” - археологическа култура от къснобронзовата епоха. Получава името си от праисторическото селището на брега на Дунав (открито през 1911г. от историка Атанас Чилингиров) при с. Ново село, Видинска област; румънското селище Кърна и селището Жуто Бърдо (Zuto Brdo - N 44 28 '40''; E 20 42' 55'') в Сърбия . Поселенията й са разположени от двете страни на р. Дунав, между устията на реките Морава и Олтул. Погребенията са извършвани чрез кремиране (трупоизгаряне). Останките са съхранявани в изящно изработени глинени погребални урни, украсени с набоден и врязан, бяло инкрустиран орнамент. Има данни за тясно взаимодействие с микенския свят. Металургията вече е усвоила традиционната бронзова сплав от мед и калай. Произвеждат се кухи брадви, сърпове, ками и мечове. Някои от тези изделия служат вероятно и като платежно средство. Вълчитрънското съкровище се отнася приблизително към същата епоха. Културата е идентифицирана през 1958г. от археолога - праисторик ст. н. сътрудник Васил Миков.

Новокаменна епоха – вж. Неолит

Нураги (итал. nuraghe) - укрепени жилища-кули на някои племена в средното и западно Средиземноморие през II хилядолетие пр. н. е.

 

АРХИТЕКТУРА

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO