ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

АРХИТЕКТУРЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Р

Рабдозис  (гр.  rabdosis) -  вж. Канелури.

Равелин (фр. ravelin, ит. rivellino от лат. ravelere - отделям) - външно, триъгълно в план, землено или каменноземлено укрепление пред фронта на основната крепост, между бастионите, отделено от тях чрез крепостния ров. Равелините са можели също да бъдат защитени с ров пред фасовете си.

Регула (лат. regula - линеал, летва) - къс профил с четвъртито сечение. Например: под всеки триглиф. Върху регулата в тоя случай са прикрепени гути (капки).

Ред, ордер (фр. ordre, нем. Ordnung, рус. ордер) - общият сбор от елементите на една архитекурна колонна система (архитравна или с арки). Ордерните форми са различни, но винаги тектонични: отразяват хармоничната съгласуваност на отделните части на сградата, както и поемането на товара от носещите части. Познаваме дорийски, йонийски, коринтски, тоскански и други редове. Имената на елементите на архитектурните редове са ни известни най-вече от трактата на древноримския архитект Витрувий. През някои преходни епохи редовете се смесват (еклектика).

Редан (фр. redan, от dent - зъб) - верка, представляваща самостоятелно триъгълно укрепление с изнесен напред остър ъгъл, открито откъм тила.

Редут (фр. redoute от redouter - пазя се, страхувам се) - затворено от всички страни землено или каменноземлено укрепление за кръгова отбрана с пехота и артилерия.

Редюит (фр. reduit от лат. reductus - свито, редуцирано) - последен вътрешен опорен пункт за отбрана на крепостта, централно укрепление, цитадела.

Ретикулатум опус (лат. от reticulum - мрежичка) - римска облицовъчна зидария от тънки каменни блокчета с квадратно лице, които се поставят диагонално в хоризонтални редове така, че фугите образуват квадратна мрежа.

Ретрашмент (фр. retranchment от retrancher - отделям, ограждам) - кавалиери, отделени от ограждащите бастиона стени с ров.

НАЧАЛО

 

Рибат (араб.) - в арабския средновековен свят - малко укрепление от типа на квадрибургиите

Ризалит (итал. от risalto) - слабо издаване на част от фасадната стена на една сграда (силно издадената част е „крило”). Ризалитите са разположена най-често симетрично спрямо фасадната плоскост – в средата или в двата и края. Оформят се като самостоятелни архитектурни елементи, разчленени с пиластри, корнизи и завършващи с фронтон. Има голямо приложение в архитектурата на Ренесанса, Барока и Класицизма.

Рицовка - (нем. Ritz) - зарязване на картон, за да се улесни прегъването му.

Розета (фр. rosette от лат. rosa - роза) - орнамент във форма на стилизирана роза, рисувано, изваяно, направено от ленти и др.
Розариум - (лат. rosarium) - 1. Градина с рози. 2. Разсадник за рози

Рокай(л) - (фр. rocaille) - декоративен мотив в стил Рококо във вид на части и детайли от скали и  раковини.

Рондела (фр. rond - кръгъл) - полукръгли в план кулообразни форми, силно изнесени пред куртината, запълнени отвътре с блокаж. Понякога се оформяли рондели чрез обзиждане на съществуващи стари кули с различен контур в план.

Ростра (лат. rostra - корабен нос) - трибуна, украсена с корабни носове - трофеи (на Форум Романум).

Рострална колона - паметна колона, украсена с корабни носове - трофеи (на Форум Романум).

Ротонда (лат. rotanda) - централна постройка (зала), чиято ограждаща (външна) стена е кръгла отвътре и отвън. Типична ротонда е Пантеонът.

Рустика (лат. rusticus) - 1. Грубо обработената видима повърхност на квадрите; 2. Вила рустика – римска вила на полето; вж. Вила

 

АРХИТЕКТУРА

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO