ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

АРХИТЕКТУРЕН И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

У

„УСОЕ” - средно- и къснонеолитна археологическа култура по Черноморското крайбрежие. Носи името на местността „Усое" край с. Аспарухово, Варненска област. Приемник на култура Цонево. Селищата на култура Усое са разположени върху плата. Жилищата са землянки, които достигат в отделни случаи до 25 м. дължина. Керамиката е изработвана от глинено тесто с органични примеси, което я прави твърде ронлива. Най-често се срещат различни биконични форми с дръжки. Украсена е с канелюри, набодени ленти, релефни ленти и изпъкнали украшения. Идолната пластика е разнообразна, но доста схематична. Кремъчните оръдия на труда имат характера на микролити с епипалеолитни традиции. Каменният и костеният инвентар са традиционни. Срещат се пинтадери с пиктограми и следи от употреба на мед. Култура Усое е идентифицирана през 1971г. от  ст.н.с. I ст. дин Хенриета Тодорова.

Ф

Фабриции (лат. faber - правя, строя) - в Римската империя - Наименование на военноинженерните части

Фанум (лат. fanum) - осветено място за храм у римляните - за разлика от другите места (профанум).

Фас (фр. face от лат. facies - лице) - лицевата част на бастиона.

Фасция (лат. fascia - лента, пояс, банд, свръзка) - правоъгълни отстъпи (профили) за разделяне на един каменен блок на части по видимото му лице. Например в йонийския архитрав, където те са обикновено три; също във вертикална посока по страниците на врата.

Фатномата (гр. от fatnê - ясли) - вж. Калимата.

Фашина (нем. Faschine от лат. fascis - връзка, пояс) - фортификационна ограждаща конструкция от свързани помежду си греди.

Фестон (фр. feston) - скулптиран орнамент - гирлянда. Най-често се среща като украса на фриз.

Фланг (фр. flanc - страница, странично) - във фортификацията: странична отбрана.

Форт (фр. fort от лат. fortis - силен) - самостоятелно, сравнително голямо укрепление с постоянен гарнизон.

Фортификация (фр. fortifier - усилвам, укрепявам от лат. fortificatio - укрепление) - 1. Дял от военно-инженерното изкуство, занимаващо се с укрепване на местностите; 2. Военно-инженерно съоръжаване.

Форум (лат. forum) - в Древния Рим: 1. Първоначално форум се нарича пазарният площади вън от чертите на града; 2. Общественият площад, пазарът, мястото за народни събирания. Обикновено форумът е център не само на икономическия, а и на политическия живот на града-държава. Той е необходима съставна част на всеки италийски град, съответстващ на агората в Гърция. В Рим от VІ в. пр. н. е. се издигнал като политически център Форум Романум. В периода на империята той бил нееднократно преустрояван, като в съседство са построени Цезаровият, Августовият, Нервиевият, Траяновият форуми. Съществуват още: форум цивиле (civile) - за събрания за гражданите; форум боариум (boarium) - пазарски форум за продажба на едър добитък; форум веналиум (venalium) - за продажба на хранителни продукти; форум холиториум (holitorium) - за продажба на плодове и зеленчуци.

Фосебрея (ит. fosse-brey - лъжлив насип) - нисък землен или зидан парапет между ескарпа и крепостната стена или вал, защитаващ движението на бранителите по бармата и осигуряващ второ, по-ниско отбранително ниво за пушечна стрелба.

Фригидарий (лат. frigidarium) - отделение за къпане със студена вода в римските бани. То е било разположено на последно място в редицата от помещения с различна температура, за да се използва преди излизането от банята.

Фриз (фр. frise от итал. – украшение) - дълга хоризонтална ивица - гладка, украсена с релефи или изписана (цофорос), която може да е: 1. Тектонична: Част от антаблемана между архитрава и главния корниз. В дорийския ордер се разчленява на триглифи и метопи, а в йонийския и коринтския се оставя гладък или се изпълва с цялостна лента релефи. Фризът върху стената на подиум е в долната – цокълна  част или в горната - поясна час, под корниза; 2. Декотативна – крайна ограждаща ивица от под, стена, килим и др.

Фронтон (фр. fronton от лат. – чело, предна страна ( - 1. Завършек на фасадата на здание, на портик, колонада и др. Във форма на триъгълник, заграден от три страни с корнизи – два по наклона на двускатния покрив и същинския - хоризонтален. Триъгълното поле на фронтона (тимпан) често е украсено със скулптура; 2. Връх на фасада, портал, прозорец и др., отстъпващ от триъгълната форма – триъгълник с разрязан връх и декоративна поставка в центъра, сегмент, криволинейна фигура във вид на волута и др. Античното название аетос (орел) се отнася до фронтона.

Фрурия (rp. φρούραıov - стражариница от φρούρα - страж) - провинциални римски укрепления с полицейски поделения за осигуряване на вътрешния ред срещу недоволството на местното население (вж. Президио).

Фулоника (лат. fullonica) - работилница за платове с бояджийско ателие към нея при древните римляните.

Фус (нем и англ. Fus, на лат. pes - стъпало на крак) - стъпка, мярка за дължина в древността. Римската стъпка е 0,295 м, а египетската - 0,32 м.

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА

Ателие "DIGITALISIMUS" - изработка на сайтове, SEO