ФОРУМ

 

НАЧАЛО

БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

РЕЧНИК НА ОСТАРЕЛИ, РЕДКИ, ЧУЖДИЦИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Б бебер, бибел, благовремие

баба - татко

бабаджан u бабаджанка - (тур. babacan) - Едър u силен човек, здравеняк, юнак

бабаит(ин) - (тур. babayiğit) - Юначага, мъжага

бабаитлик и бабаитлък - Юначество, дързост, геройство

бабайко - (от тур. baba) – Татко

бабалие - Високата порта, османското правителство

бабалък - (тур. babalık) - Тъст, баща на съпругата

бабам - (тур. babam 'татко мой') - Изразява радост, желание, вълнение; възклицание, което с нищо не променя смисъла, но изразява емоция

бабанка и бабанко - Юначага, бабаит

бабанлък - Далечно минало: от деданлък и бабанлък – от време оно

бабарест - Пълен, топчест

бабачко - Юначага

бабе - Съд за ракия, палурче

баберка и баберек - 1.Недорасъл царевичен кочан с редки зърна;  2.Недозрял плод, изостанал след редовната беритба

баберкувам  - Бера баберки или събирам нещо изостанало

Бабинден - Народен обичаен празник на 8 януари

бабини зъби - Грапаво космато растение по полета и орници с бели цветове и бодлива чашка

бабици - Стомашна болест, придружена с колики

бабичасвам, бабичасам - Сбръчква ми се кожата, обикн. от вода

бабка - Стара дребна монета

бабки - Цвете кокиче

бабяк – Стомах

багабонтин – Вагабонт(ин) (ит. vagabondo от лат) – Нечестен човек, безделник, скитник; нехранимайко  

багдаткиня - Епитет към пушка, към череша и др., подобно на дамаскиня към сабя

багрен - Дърво акация

бадева - (nep.-ap.-myp. badı hava) - 1. Даром, безплатно; 2. Напразно, безполезно

бадемлия - (пер.-тур. bademi) - Който има форма на бадемова ядка, продълговат

бадън и бадъм - (от пер.-тур. badya) - Бъчва

баждарница, баждраница - 1. Помещение край град, където събират налога бач (пазарни мита) внасяните в града стоки; 2.Изпитание, митарство

базбая - (от тур. bayağı) - Доста голям, важен, значителен

базиргян(ин) - (пер.-тур. bazirgian) - Търговец, търгаш, богат човек

байгън - (от тур. baygin) – Прилошаване, припадък

байлама - (тур. bağlama) – Тамбура

байонет  -  Щик

байро - Голяма каца

бак - (съкрат. от фр. baccara) - При някои комарджийски игри: карти, които губят (фигури или десетки)

бакалъм - (тур. bakalım 'да видим') - Означава подкана, насърчение или очакване

бакара - (фр. baccara) - Вид комарджийска игра на карти

бакаря - (от тур. bakıaram) - Гледам, зачитам

бакатя - (от тур. bakmak) - Изморявам очите си от взиране

бак - бак!  -  Виж ти!

бакия - (ар.-тур. baki) - Неуредени сметки и дългове

бакрач и бакраче - (тур. bakraç) - Котел, котле

бактисвам, бактисам - (от тур. bıkmak) - Дотяга ми, омръзва ми, отегчавам се, пропищявам от нещо

бакшиш - Подарък, подкуп

бакърлък - (тур.) - Медни съдове

балаган - (рус. балаган) - Панаирска барака

балбутин и балабутин - Прост, недодялан или възглупав човек

балван - Много голям камък

бал-думан - (тур. bal dumanı) - Топла влага, която поврежда някои растения

балдър - (тур. bıldır 'лани') - От балдър години - От много отдавна

баленяк - Дреха от бало, от домашен шаяк

балмеш - Ястие „бял мъж”, подобно на панирано сирене

балта - (рум. baltâ) - Голямо крайдунавско блато

балтаджия - (тур. baltacı) - Водач на русалииска дружина; прот

балталък - (тур. baltalık) - Горски участък за сечене

балур - (от тур.) - Вид трева

балучка – 1.Луковица на растение; 2. Лук, по-едър от арпаджик, но достатъчно дребен за да се използва за готвене, без да се реже

балъкчия - (тур. balıkçı) - Рибар

бамбало - Буца от пръст и кал

бамбашка - (тур. bambaşka) - Съвсем друг, съвсем различен

бамтел - (тур. bamteli) - Малка брадичка от косми под долната устна

бан (тюрк.)– 1.Областен управител по времето на феодализма при южните славяни, господар; 2.Областен управител в Югославия

бан - (рум. ban) – Дребна румънска монета, една стотна от лея

бангея - (циг. бангея) - Куц човек

банда - Оркестър от духови инструменти

банкетьор - (фр. banquetteur) - Участник в банкет

бантелче - вж. бамтел

бантист - (чуж.) - Свирач на меден инструмент

бараба - (ит.-срхр. бараба, от собст. име) - 1. Бездомен работник 2. Човек с широко сърце

барабанлия - За револвер - с барабан

барабар и барабер - (nep.-myp. beraber) - Заедно, редом

барабаря се u бараберя се – 1.Меря се, сравнявам се; 2.Сбарабарявам (чорапи) – поставям заедно в чифтове, сдвоявам

барачест - (тур. barak) - Космат, рошав

барашик - (тур.  barışık) - Съгласен, примирен

барашък - (тур. barışık) - Сговор, спогодба

баращисвам се, баращисам се - (от тур. barışmak) - 1. Примирявам се; 2.Съюзявам се

барба - (ит.-нгр. μπάρμπα) - Прозвище на стар човек; бай

барбети - (ит. barbetta) - Бакенбарди

барбоча - Бълбукам

барбут - (тур. barbut) - Вид комарджийска игра със зарове

барбут - Вид стара златна монета

бардачки и бардашки – За сини сливи - които по форма приличат на стомнички

барин - (рус. барин) - Господин, господар

бариш - (фр.-рум. bariş) - Тънка женска забрадка

баришница - Малка воденица

баришня - (барышня) - Госпожица

барнум - (от англ. собст. Вarnum) - Съдържател на цирк с животни

баровец - (от циг. baro) - Издокаран човек; конте

барушка - Кожен калпак, може да е с ниско дъно

бархат - (рус. бархат) – Кадифе

бархатен, -тна, -тно, - (рус. бархатный) – Кадифен

бархет – (нем. Barchent) – Вид памучен плат с мъхеста долна повърхност

баръш - вж. бариш

басамак - (тур. basamak) - Стъпало на стълба

баскам - Удрям със сечиво, сека

басканлък - (тур. baskınlık) - Нападение, баскън

баския - (от тур. baskı) - 1. Тънка одялана греда; 2. Дълъг клон, с който натискат копа сено

баскиян - Направен от летви, от баскии

баскън - (тур. baskın) - Грабителско нападение

баснарка u баснатарка - Баячка, врачка

бастисвам, бастисам - (от тур. basmak) - 1. Нападам ненадейно, обграждам, залавям; 2.Надминавам, надвивам, унищожавам; 3.(от тур. bastirmak) Налягам, натискам; 4.вж. батисам

басурманин - (рус. басурман) - Неверник, мохамеданин

батак - (тур. batak) - 1. Мочурище; 2.Объркани сметки; 3.Нещо мътно в пряк и преносен смисъл

батал - (ар.-тур. battal) - 1. Стар, изоставен предмет; 2. Широко платно, с което турците обвиват своите мъртъвци

баталясал - (от тур.) - Изоставен, напуснат

батардисам , батърдисам, баттардисам - (от тур. batırmak) – 1.Потапям (лодка, кораб); 2.Набивам, разорявам, опропастявам

батисам се - (от тур.) - Съсипя се - погрешно се използва значението на тази дума “съсипвам” за думата “бастисвам

баткам - Изговарям с мъка, със запъване

батлак - Голяма бъчва за вино

батлан - (тур. batlan) - Птица пеликан

бахт - (пер.-тур. baht) - Щастие, благополучие: за моя бахт – за мое щастие

бахча - (от пер.-тур. bahçе) – Зеленчукова или овощна градина; градина

бахчеванджия - (от пер.-тур. bahçıvan) - Градинар

бач - (пер.-тур. baç) - Налог за внасяна на стока в някой град

баш - (тур. baş- 'глава, главен') - 1.(прил.) Пръв, главен, глава (съставка при образуване на чинове или титли); 2.(наречие) Тъкмо

башибозук - Нередовно турско опълчение, набирано по места

башия - (от тур. baş) - Главатар, първенец

башкалък - (тур. başkalık) - Отделно жилище и домакинство

баш кишиш - (myp.-пyp. baş keşiş) - Владика

башкувам - (от тур. başka) - Държа се настрана, отделно

башкуване - (от тур.) - Отделяне, заживяване башка (отделно)

башлък - (тур. başlık) - 1. Шаячна качулка за глава с дълги краища; 2.Капител

башлъклия - (тур. başlıklı) - С капител

бащина - Отечество, родина

бая - (от тур. bayağı) - 1. Голям, който прави впечатление;  2. Много, доста

баялама - (от тур. bayılma) – Тежест, тежкота от прекалена сладост или прекаляване с подправки, байгън

баялдисвам, баялдисам - (от тур. bayılmak) – Припадам, губя съзнание

бебер - Животно бобър

бег (или бей) - Войскови чин, първенец, почтително обръщение

бегавица - Дрисък, диария

бегендисвам, бегендисам - (от тур. beğenmek) - Харесвам, нрави ми се

беглик - (от тур. beğılik) - Данък десятък върху овчите стада и козите в Османската империя, първоначално в натура, след това паричен данък. Съществува и след Освобождението. За 1910г е 60 ст. за коза и 40 ст. за овца

бегликчия - (тур. beğlikçi) - Лице, което е закупило от държавата правото да събира данък беглик, събирач, откупчик на беглика преди Освобождението. През XVI—XVII в. са предимно турци, а през XIX в. в европейските османски владения  са най-вече българи -   от Копривщица, Котел, Враца и другаде. Най-едрите Б. имат свои събирачи, броячи, овчари. В началото на XIX в. са най-големите притежатели на търговски капитал, натрупват за­видно имущество и придобиват влияние в импе­рията, съдействат на просвет­ното движение и черковно-националните борба. Известни бълг. Б. са Хаджистаневи, Чалъкови, Чипеви, Тороманови,  Топалови и други.

беглишки - 1. Предназначен за данък десетък в натура (не е можело да се превозва и вършее реколтата, докато не се отдели и овършее натуралния десетък и не се насипе в беглишкия хамбар) ; 2. Държавен, обществен

беден, -дна, -дно, Клет, жалък

беджердисам - (от тур. becermek) – 1.Наредя – както я Б.; 2.Втасахме (я) – Сега я Б.

беджериша - (от тур. becermek) - Спечеля, изкарам

бедно - Опасно

бедов - Който носи беди

бедствувам - ( рус. бедствовать) - Изложен съм на беда, на опасност; рискувам

бедувам - Изложен съм на опасност, рискувам; 2. (рядко) Живея в беда

безалаберен, -риа, -рно, - (рус. безалаберный) - Нехаен, немарлив, разгащен

безбеден, -дна, -дно, прил. остар. - Безопасен, сигурен

безбедно - Спокойно, без опасности; 2.(рус. безбедно) - Охолно, без лишения

безбели - (тур. besbelli) - Изглежда, вероятно

бездънка - Бездна, пропаст

беззаметно - (от рус) - Незабелязано

беззастенчив - (рус. беззастенчивый) - Който не се срамува и смущава

безистен - Голям покрит пазар

безкнижен, -жна, -жно - Неграмотен, неук

безкозирка - (рус. безкозырка) - Моряшка фуражка без козирка

безмълствовам и безмълствувам - Стоя безмълвен, мълча

безнадезен и безнадезин - Неочаквано, изненадващо

безобзирно - Безогледно, без да се съобразява

безотраден, -дна, -дно, - (рус. безотрадный) - Безрадостен, тъжен

безпардонно - (рус. беспардонно) - Безцеремонно, нескопосно

безплищен, -иша, -щно, - (за море) - Спокойно, без вълни

безпоповец - (рус. беспоповец) - Член на руска староверска секта

безсвязен, -зна, -зно, - (рус. бессвязный) - Несвързан

безсребърник и безсребреник - 1. Безкористен човек;  2. Бедняк

безстиден, -дна, -дно, - Безсрамен

безтолков - (рус. бестолковый) - Глупав, несвързан

безтрага - Безследно, далече от тук

безус - (рус. безусый) - Без мустаци, кьосе, кьосав

безчинен, -нна, -нно - Неприличен, непристоен

безчиние - Нарушение на реда или приличието

безчинник - Размирник, пакостник

безчинство - 1. Безчиние; 2. Насилие или мръсно деяние

безшабашно - (рус. беешабашно) - Лекомислено

беим - Обръщение към бей: бею мой

бей (или бег) - Войскови чин, първенец, почтително обръщение

бейзаде - (тур.-пер. beyzade 'син на бей') - Знатен или богат човек

бейлербей - (тур. beylerbey) - Главен управител на област, "бей на бейовете”

бейлик - (тур. beylik) - 1. Княжество; 2.Бейство

бейлишки - Беглишки

беки - вж. белки

беклеме - (тур. bekleme) – Стражева постройка край пътя - стражница за охрана на път, застава, стража; Място за чакане, караулно помещение

бекрен - (рус. набекрен) - На бекрен - Накривено

бекрия - (ар.-тур. bekri) - Пияница

бекташ - (тур. bektaşi) - Член на дервишки орден у турците

бекчия - (тур. bekçi) - Нощен пазач или изобщо пазач

бел - (тур. bel) - Права лопата за копане

бел - (тур. bel) - Рибица, месо от рибицата

беледие - (ар.-тур. belediye) - Градски съвет

белезик - Гривна, белезници

беленица - Шума от обелена царевица

белец - Недуховник, мирянин, мирски човек

белизма – Трева, нещо посадено

белишак - Висока белезникава планинска трева

белки - Везани шарки от всякакъв цвят по ризи и сукмани, белушки

белки и белким - (тур. belki) - 1. Нима; 2. Дано

беллеме - (тур. belleme) - Потник под седло

белли - (тур. belli) - Явно, известно

белмо - (рус. бельмо) - Бяло петно на окото

белошак - вж. белишак

белур - вж. балур

белучка - Цвете кокиче

белушка - Бяла овца

белушки - Вид везани шарки на дреха, белки

белчуг – Метална брънка, халка

беневреци - Тесни гащи от бяла аба

берат - (ар.-тур. berat) - Султански указ или грамота

бербант(ин) - (ит.-рум. berbant) - Мошеник, мръсник, негодник

берберин - Бръснар

бердана и берданка - (от собст. име) - Вид стара бойна пушка

берекет - Плодородие, изобилие, реколта

берия - Пари, които общината, черквата или други институции събира от населението

беснило - Бяс, беснеене

бестиялен, -лна, -лно, - (лат. bestialis) - Зверски, животински

беч - (рум. beci) - Изба, подземие.

бечварковец - Селянин с бечви

бечви - Вид потури

бечка - Акация

бечки - (срхр. бечки) - Виенски

бечко дърво – Акация или глициния

бешик - (тур. beşik) - Дървена люлка за дете.

бешлик - (тур. beşlik) - Турска монета от пет гроша

бешюзлук - (тур. beş yüzlük) - Стъкло с вместимост 500 драма - около литър и половина

бибел - Пуяк

бибело и бибелот - (фр. bibelot) - Дребно украшение по етажерки, маси и под

биберен, -а, -о, - Направен от бибер - плат, който имитира боброва кожа

биже - Галено обръщение към вол

бижерме - (тур. becerme) - Способен, смел човек

биз-бизе- (тур. biz bize) - Интимно, между нас, насаме; ви за ви

бикна се - Катурна се, легна на умиране

биковит - Твърд, неподатлив

биле - (тур. bile) - Дори

биле - билка, лечебно растение

билник - вж. бинли

билюк - (тур. bölük) - Голямо множество, голям брой, рота, чета, стадо, чарда

билюкбашия - (тур.) - Командир на рота в турската войска

билюр - (тур. billûr) - 1. Кристално стъкло; 2. Зрителна тръба, далекоглед; 3. Стъклено топче

билюрен, -а, -о и билюров - Направен от билюр (кристално стъкло) или от плътно стъкло

биля - вж. биле

билядие - вж. беледие

бина - (ар.-тур. bina) - Сграда, постройка

бинбаши(я), бимбаши(я) - (тур binbaşı) - Турски офицер, войскови чин с подчинени 1000 войници, хилядник

бинеджия - (тур. binici) - Ездач

бинек - (тур. binek) - 1. Яздитен кон; 2. Яздешком, на кон

бинекташ(и) - (тур. binektaşı) - Камък, на който ездачът стъпва, за да се качи на коня

биниш - (тур. beniş) - Широка и дълга горна дреха

бинлик - (тур. binlik) - 1. Стъклен съд за вино и ракия с вместимост 3,2 литра или 1000 драма; 2. Дамаджана, голяма бутилка

бир - (тур. bir) - Един

бираз - (тур. bir az) - Малко

биргьотлия - (тур. bir götlü) - За потури: с малко, късо дъно

бир да - (от тур.) - Въпреки че; ако и да

бирдаа и бирдаха - (тур. bir daha) - Втори път; повече

бире-бир - (тур. birebir) - Силно, ефикасно лекарство; ефикасно средство

биржа - (рум. birjă) - Файтон

биржар - (рум. birjar) - Файтонджия

биринджи - (тур. birinci) - Пръв, първокачествен

бир парче - (тур. bir parça) - Донякъде, малко, в известна степен, от части

бирт - (рум. birt) - Гостилница, кръчма

бир че - вж. бир да

бирюнджиклия - (от тур. bürüncük) - Копринен

бисер - Огърлица от корали

Бисмиляхим! (или бисмилях)  -  В името на бога! Бога ми!

бистраче - Водно насекомо

бистро - (фр. bistro) – Кръчма; Заведение за бързо хранене

битанга - (унг. bitang) - Безделник, негодник

битва - Битка, бой

битме - (тур. bitme) - Обшив на дреха за украса; средство за прикрепване на хастар към пола, за окачване на „джобен” часовник на врат

бичим - Вид, образ, форма

бичкиджийница - Дъскорезница

бишка - Свиня

бишна - Бутна, съборя

благовремие - Удобен случай, подходящ момент

благодаря – Радвам: благодари погледа – радва поглада

благодушествовам и благодушествувам - (рус. благодушествовать) – 1.Живея спокойно, безгрижно; 2.Нехая

благоизволя - Благоволя

благолепен, -пна, -пно - Великолепен

благолепие - Великолепие

благочинен, -нна,-нно - Благоприличен

благочиние – Благоприличие

благувам - Живея охолно, добрувам

благуна - Вид сладка круша

благунов дъб - Вид горски дъб

блажотии - Дните от Коледа до Сирница, през които се яде блажно

блазая се - Блазня се от мисъл, от надеждата, надявам се

блана - Едра буца пръст на нива

бланав - Блудкав, безвкусен

блатар - 1. Граблива блатна птица; 2. Ловец на блатни птици

блезна и близна – Празнина: празно място, липсващи факти

блезничен, -чна, -чно - Стоманен

блей  -Блеене

блескавица - Светкавица, мълния

блескач - Вид речна риба

блестунка - 1. Искра, блясък; 2. Светулка

близница - Стомана

близоглед - Късоглед

близосед и близоседка - Съсед, съседка

близоседен, -днадно - Съседен, близък

близоседник - Съсед

близостник - Съсед

блистателен, -лна, -лно, - (рус. блистательныи) - Бляскав, блестящ

блистая - (рус. блистать) - Блестя

блудилище - Дом на блуд, на разврат, публичен дом

блудничен дом - Публичен дом

блудно - Развратно

блудя - Блуждая

блъдний дом - Публичен дом

блъскавица - вж. блескавица

блъскотевица - Прекалено старание, прекалена грижливост

блъщунка - Светулка

блюдя - Пазя, щадя

блюкам - Бликам

блядив - Бъбрив

блядословие - Празни приказки, бръщолевене

блядословя - Говоря празни приказки, бръщолевя

блях - (от нем. Blech) - Метална пластинка за украса (на челата на конете)

НАЧАЛО

брабонка, бубайко, бъдне, бюз-бютюн

 

бо - Защото, понеже

боаз - (тур. boğaz) - Планинска теснина: устие, пролом, проход

боба - (от тур. baba) - Татко, баща

бобайко и бобако - вж. бoба

бобо - Лакомство за деца - обикн. сушени плодове, леблебии и др.

боботец - Дървена част от волска кола

бог -  Отивам за бяла бога: Опропастявам се, пропадам

богатир - (рус. богатыр) - Приказен юнак

богатодарно - С богато дарение

богатодатен, -тна, -тно - Който дава богат доход

богатоплодие - Богато плодородие

богатур - Титла, давана на българските воини за проявена храброст по времето на хан Аспарух

боговица - Обреден хляб

богомерзък - Противен на бога, еретик, гаден

богородичен хляб - Обреден хляб за гощавка при родилка и др.

богувам - Владея като бог, господствам

богувам - Моля за просия

бодак - (тур. budak) - Сък, чеп

бодаклия - (тур. bodaklı) – за тояга: Чепата тояга; Съковит

бодка - Най-малка, най-малоценна монета, една трета от парата

бодка - Нещо остро като игла; бодил

бодлянка и бодянка - Бодлив плевел по нивите

боедак - вж. буядак

боерин - (рум. boier от бълг.) - Знатен или богат човек, болярин

боец - Побойник, размирник

божа се - Кълна се

божек - Просяк.

Божик и Божич - Коледа

божикни - Коледен

божкем – Уж; божем

божо дърво - Вид ароматно градинско растение

божур - обра божура: Засрами се, изчерви се

бозав - (от тур. boz) – 1.Сив; 2.Блед, избелял, толкова избелял и захабен, че е трудно да се определи първоначалният цвят

бозалък - (тур. bozalık) - 1. Трева, нещо посадено - садина; 2. Целина, обрасла с едра трева

бозана - (myp.-nep. bozahane) - Бозаджийница

бозгун - (тур. bozgun) - 1. Размирен, смутен; 2. Смутно време, размирица, бозгунлук

бозгунлук - (тур. bozgunluk) - Размирно време

бозев - вж. бoзав

бозевина - Сивота, сивина

бозеняв, бозинав и бозиняв - Възсив

бозирог - Вид смок

бозлук - (от тур.) - Целина, бозалък

бозляв - Сив, бозав

бозмасъ - (от тур. bozma) - 1. Смесен, от смесена порода;  2. Неистински, развален, фалшив

бозяв - вж. бозав

боил – Първобългарски болярин, велможа

бойлема - вж. байлама

бойлия - (тур. boylu) - За пушка - с дълга цев и точна стрелба

бойовник - Боец, воин

бок - Страна, хълбок

боклатисам - (от тур. boklatmak) - Замърся, оплескам, разваля

боклатмъш - (тур. boklatmış) - Посерко

боклук - Тор

бокол - вж. бъкел

бол - Болка

бол - (тур. bol) - 1. Много, в изобилие; 2. Изобилие

бол - (от нгр. μκόλι) - Ваксина

болаким - (от тур.) - Дано

болджа - (тур. bolca) - Множко

боле - По-добре

боле - (фр. bollee) - Подсладено вино с ябълки и други плодове

болезън - 1. Болка;  2. Болест

болест - Болка

болея - 1. Боледувам;  2.Силно милея, грижа се, изпитвам болка и състрадание

боллук - (тур. bolluk) - Изобилие

болта - (рум. boltă) - Магазин, дюкян

болясвам, болясам - (нгр. μπολιάζω) – Ваксинирам

бомбашир - (тур.: мюбашир)  -  Нарочен пратеник на властта по уреждане на някой финансов или административен въпрос

бомбаширен - вж. бумбаширин

бонджур - (фр.-рум. bonjur) - Вид горна женска дреха до кръста, с талия, неподплатена или подплатена с кожи, заместила е салтамарката

бонз и бонза - (япон. bonso) - Будистки монах

боне - (фр. bonnet)  -  Домашна женска дантелена шапчица

бора - (ит.-тур. bora) - Буря

боран - (ит.-тур. boran) - Силен, буен вятър

борец - Великденско яйце, което е счупило другите яйца

борище - Място за борба

борка - Бормашина

борница -  изгасих ти борницата - светих ти маслото, убих те

борозан - (тур. borazan) - Тръба за свирене

борун - вж. бурун

боруна – Брана, прикачен земеделски инвентар към движещо средство за разбиване на почвените буци и подравняване

борчак - (тур. burçak) - Кръмно растение (за храна на животни) подобно на растението фий

ботанизирам и ботанизувам - Изследвам и описвам растителността

боти - (фр. bottes) - Вид зимни обувки

ботор и ботур - Пън, дънер

ботрак – вж. бутрак

ботурешки - Тъпо, намръщено

ботуросвам, ботуросам - вж. буторясвам

ботурясвам, ботурясам - вж. буторясвам

ботфорти - (фр. bottes fortes) - Ботуши

боца - (от um. bozza) - Стъкло, бутилка

боцка - Бод, острие

бочен, -чна, -чно - Страничен

бочечки - Накриво

бочка - 1. Бъчва; 2. Бъклица

бошандисам се - (от тур.) - Раздвижа се

бошандисвам, бошандисам - (от тур. boşalmak) – Изпразвам (за пушка)

бошбуазлък, бошбоазлък - (тур. boşboğazlık) – Бъбривост, празнодумство, празни приказки

бошлаф - (тур. boş и пер.-тур. lâf) - Празни приказки

боювам - Бия се, воювам

боюндрук - (от тур. boyunduruk) – Ярем

боюрултия - (тур.: буюрултия) - Заповед, постановление

боямба - (тур. boyunbağ) - Кърпа или шалче за около шията

брабонка - Топчица, зърно, сачма

брава - Глава дребен добитък - (овца, коза)

бравий - (рус. бравый) - Храбър, смел, юначен

брага - (рус. брага) - Домашна бира

брадя - Забраждам

брадяга - Брадат човек

бран - Воина, битка, бой

бран - Водна вълна, морска вълна

брана - Прикачен или окачен (навесен) земеделски инвентар към движещо средство за разбиване на почвените буци и подравняване: зъбна, дискова и ротационна (иглена)

бранен, -нна, -нно - Боен

браница - Стадо от купени овце или говеда

браничар - Закупвач на браница

бранник - 1. Воин, войник; 2. Член на организация съществувала в България преди 9. IX. 1944

брантия - (от тур. bırakmak) - Стара развлечена жена или мома

брат - хванат ме братята - Ядосам се, кипна, побеснея от яд

братина - Брат, побратим

брашненик – 1.Неотоплявано домакинско помещение при Банската и др. Възрожденски къщи, в което стои сандъкът с брашното, меси се хляб, има стълба към тавана, който служи за допълнителна складова площ; Месалник; 2.Ракла или сандък за брашно

брашинка - Отвор пред воденичен камък, през който пада брашното

брашно - легна на брашно - Покоря се, капитулирам

брашнянка – вж. брашненик - Килер, в който държат брашното

бредни - (рус. бредни) - Измислици, измишльотини

брежлинка - Малка земна издатина

брезна - Бразда

брекина - Дребно горско дърво с кафяви, лъскави, топчести плодове

брекна - Набъбна, цъфна

брекнал - Бликнал, набъбнал, нацъфтял, пълен с живот

бренен, -нна, -нно - Тленен, краткотраен

брестя - Паса кози в гора

брехтене - Пръхтене

брехча - Пръхтя

брецбам и брецам, брецна - Издавам своеобразен звук - (за бивол); рева

бриг - (англ. brig) - Кораб

брига - (ит. briga) - Грижа

бризги - (рус. брызги) - Пръски

бриздя - Пръскам се, нося се, разнася се

бризна - Бликна, пръсна се, плисна се, разлетя се, лъхна

брич – Бръснач

бродеж - Оживление, кипеж

бродник и бродница - според народното поверие - 1. Мъж или жена, които бродят нощно време и правят различни “магии”; 2. Дух на мъртвец, който броди нощно време

броднина - Някогашна такса за преминаване през брод или мост

брождав - Грапав, сипаничав

брука - Пъпка по тялото, буца на главата

брумбалче - Бръмбарче

брухна - Грухна

бръбой - Картоф, барабой

бръв - Мост само от едно дърво

бръкония - Бъркотия

бръляв - Мръсен

брънтия - вж. брантия

бръстина - Сурова вършина за хранене на добитък

бръстя - за животно - Яде зелена шума

бръсяци - (бръсяк) - Прозвище на селяни от Крушевско

брътвач - Бърборко, плямпало

бръцна – (По)паса, (по)хапна

бръчник - Надиплена женска дреха около кръста; вълненик

бряз, мн.ч.: брези - за бивол - с бяло петно на челото и опашката

бубайко - вж. бобайко

бубоникам си - Шепна си, шушукам си

бубонка - Плодът на черницата

буга - (тур. boğa) - Бик

бугараш - (ср. бугараш) - Българин

бугор - (рус. бугор) - Издигнато място, могилка, малко възвишение

будаляв - Глупав

будея - Стоя буден, будувам

буджак - (тур. bucak) - Кът, ъгъл, обикновено до огнището

будненце - Малък съд за ракия

будувам - Стоя буден, бодърствам

буенак и буенек – 1. Едното от двете обредни лица (буенек и булка) при танца буенец: най-представителната девойка, облича се с бяла рокля, отгоре с мъжка риза, препасва се с пояс. Косата й е разплетена и пусната, на главата си носи черен мъжки калпак, окичен с пешкир или венец от цветя. През гърдите се препасва на кръст с два колана с пафти, на шията си носи гердан от сребърни монети, на кръста има окачени кърпи. В дясната си ръка или на дясното рамо носи брадвичка или дървена сабя със завързана бяла кърпа; 2.Вид буйно хоро, вж. буенец;

буенец, боенец, боеница, боеника данец, буенак - Обредна игра, позната само в Изт. Б-я. Изпълнява се с песенен съпровод през Великите пости. Б. е задължителен за всички момичета, достигнали полова зрелост, на които предстои да се задомят през годината. Обредният танц Б. се изпълнява и при лазаруване и при сватба, като вече се играе не само от девойки (Добруджа). В Североизт. Б-я в играта участвуват две обредни лица - буенек и булка. Моминската група заедно с буенека и булката посещава всяка къща в селото (с изключение на къщи с наскоро починали), пее песни на всеки член от семейството, които имат обреден характер и са свързани с пожелание за женитба. Играят обредния танец Б. - несключено хоро, при което танцуващите, наредени в дълга верига, със ситно пристъпване или притичване описват разни фигури. След играта буенекът мята кърпа на дясното рамо на стопанката, която връзва в нея пари и дарява групата с яйца и брашно. Търкулва се сито на двора, по което се гадае за плодородието през годината. Обредът има исторически корени в древността (посвещаване в религ. тайнство). Днес не се изпълнява.

буерия - вж. бухарuя

буерче - Охлювче

бузаана - вж. бозана

бузгун - (тур. bozgun) - Поражение

бузурест - Бузест

буйабес - (фр. bouillabaisse) - Рибена чорба

букаи, бугаги и букагии - (тур. bukağı) - Окови

букар - (от ит.) - Кана

букачка - Младо буково дърво

буке - Букви

Букефал - Конят на Александър Македонски

буки - Старо име на буква Б /Глаголица/

букурещлик - Разврат, мръсотия

була - Туркиня, кадъна

булван - Буца

булгаре - вж. булгарина

булгарина и булгария - Музикален струнен инструмент, вид голяма тамбура

булек - Младоженец

були-гащи - Увивно растение с бели фуниевидни цветове

булка - Едното от двете обредни лица (буенек и булка) при танца буенец: За булка се избира малко момиче, 9 – 10 -годишно, с живи родители, което се облича в невестинско облекло, пребулва се с червено було.

булкувам - Ходя булка

булосам - (от гр.) – Заразя

булски - Кадънски

Булскο цвете - Градински храст с бели топчести плодове

бумага - (рус. бумага) - Служебна, канцеларска преписка

бумажка - (рус. бумажка) - 1. Хартийка;  2. Банкнота

бумбак - Дълбок речен вир

бумбар – Търтей - мъжкият екземпляр при пчелите, без жило, развива се от неоплодени яйца, отложени от пчелата майка. Т. опложда яйцата на пчелата майка.

бумбарек - (тур.: мюбарек) - благословен

бумбаширин - (рум. bumbaşir) - Съдебен изпълнител; бимбашия

буна - Смут, размирица, въстание

бунджук - вж. бунчук

буника - Вид отровен бурен; блян

бун(т)чия - Бунтовник

бунчук - (укр. бунчук) - Военно знаме от конска опашка

буня - Вълнувам, подбуждам, вдигам на буна

буне - вж. боне

буран - вж. бοран

бурения - Ястие от варен или пържен зеленчук

бурилка - Продълговато буре

бурия - (тур. boru) - Духов инструмент, тръба

бурка - (рус. бурка) - Широко и късо наметало, ямурлук

бурлив - 1. Бурен, гръмлив;  2. Неспокоен, размирен

бурма - Пръстен

бурмалия - (тур. burmali) – 1.Завит, засукан; 2. Скопен

бурнус - (ар. burnus) - Вълнено наметало у арабите

бурса - (рус. бурса) - Духовна семинария

бурсак - (рус. бурсак) - Семинарист

бурузан - вж. бοрοзан

бурун - (тур. burun) - 1. Малка земна издигнатина;  2. Нос на обувка

бурхания - вж. бурения

бусар - Туфа, китка трева

бутада - (фр. boutade) - Каприз, сръдня, прищявка

буталка, бутило, бутимо, бурило, бучка  - Дълбок и тесен съд за биене на масло, с форма на пресечен конус (височина ок. 1 м., диаметър 25 - 30 см). Направен е от вертикални извити в дъга дъски, пристегнати с железни или дървени обръчи. Една от дъгите е по-дълга и служи за дръжка. Биенето на млякото (прясно или кисело) се извършва с дървено бутало с обла дръжка. В долния край буталото завършва с кръг с няколко дупки, през които млякото преминава и по-лесно се бие. Освен домашни Б. има и големи, мандраджийски Б., които са механизирани, буталото е снабдено с лостове, задвижвани с ръце, крака или водна сила.

бутел - Загнил

бутни-колиба - Възглупав, смахнат човек

бутня - Разправия, караница

буторясвам, бутрясам - Бутам грубо, събарям

бутрак - Растение репей

бутрясвам, бутрясам - вж. буторясвам

бутурлив - За място, из което има буци

буфанте - (от фр. bouffante) - За женска прическа - издигната, бухната нагоре

бухария - (от тур. buhar) - Парапет от летви или дъски

бухер - Охлюв

буцалия - вж. буцелив

буцелив - Из който има буци

буцинатор - (лат. bucinator) - Тръбач

бучав - Който е с буци

бучав и бучев - Рошав

бучакчийница - (от тур.) - Работилница за ножове

бучакчия - (тур. buçakçi) - Ножар

бученце - Декоративен храст с дребни бели топчести плодове

бучка – вж. буталка - Тясно, дървено каче за биене на мляко

бушама - (тур. boşama) - Преграда

бушница - Пестник, юмрук

буюкия - (от тур. biyik) - Щипци за мустаци, използвани в бръснарниците за оформяне на заостреното крайче при „засуканите” мустаци

буюр, буюрун и буюрунус - (тур. buyur) - Заповядай, заповядайте

буюрдисвам, буюрдисам - (от тур. buyurmak) - Заповядвам

буюрултия и буюрунтия - (тур. buyurultu) - Писмена правителствена заповед

буя - Проявявам се буйно

буядак - Буйна растителност от храсти или бурен

буянски - Предназначен за хоро буенец (буенак)

бъдне - Малко буре

бъдне - Бъдеще

бъднея - Бдя, стоя буден

бъждам - Бивам, ставам

бъзуняк - Растение бъз, бъзе

букел - Дървен съд за вода, подобен на голяма бъклица

букел - Воден мехур при силен дъжд

бълбук - Воден мехур

българина - вж. булгарина

българичка - учителка по български език

бълдам - Газя с мъка, с усилие

бълха - говоря на бълхите си – Никой не ми обръща внимание какво говоря

бънзай - (рум. bunsai) - Дръж се, дерзай

бърбоча - Бълбукам

бърбушка - Топчица, лайно

бърде - Мъжко агне

бърдоква - Маруля или глухарче за салата

бърдук - (от тур.) - Стомна

бърдуче - (от тур. bardak) – 1. Малка стомничка за ракия и др.; 2. Малка стомничка – сувенир. Издава звуци, когато е пълно с течност и се надува от малкия отвор

бърдчина - Неголямо земно възвишение

бързак - Човек, който бързо си свършва (отрежда) работата

бързоконец - Сватбар, който с кон изпреварва сватбено шествие

бързорек - Който говори много бързо

бързотевица - Бързане, бързина

бързотия - Бързане, бързина

бърка ми се - Гади ми се, повръща ми се

бъркатница - Лъжица за бъркане

бърлив - Заядлив

бърлок - Помия

бърне - Вид дива патица

бърце - Част от волска кола

бърчовито - Нагънато

бътвам - При момчешка игра - удрям пръчка ο земята, та отскача надалече

бътичка - Пръчка, която се бътва

бъткам - Клатя, движа, бутам

бътрана - (рум. bătrînă) – Старата, и като обръщение за майка

бъх - Укриване на истината: хващам бъх – Скривам нещо

бъхтавя се - Бъхтя се, блъскам се

бъчкам - Пъхам, бутам

бъша - Укривам истината

бъщя се - Блъскам се, правя усилие

бюз-бютюн - (тур. bütün) - Изцяло, съвсем

бюлбюл - (nep.-myp. bülbül) - Славей

бюлюк - вж. билюк

бюлюкбашия - вж. билюкбашия

бюрист - Бюрократ

бюрюл – вж. билюр - Далекоглед, зрителна тръба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги