ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

 

РЕКЛАМА

 

 

РЕЧНИК НА ОСТАРЕЛИ, РЕДКИ, ЧУЖДИЦИ И ДИАЛЕКТНИ ДУМИ
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я
Й

йем_, йен_, йер_, йет_, йех_, йеш_, йоа_, йог_, йод_

йезуит; йезуит - (от лат. Iesus „Исус”) - вж. езуит

йемения; йемения - вж. емения

йена; йена - (яп.) - Японска монетна единица, която се дели на сто сена и на хиляда рина

йерарх; йерарх - (гр. hierárchēs „първожрец”) - църк. Свещенослужител с епископски сан; владика

йерархически; йерархически - (гр. hierarchikós) - С качества на йерархия; постепенен, чиноначалствен

йерархия; йерархия - (гр. hierarchía) - 1. Степенуване, точно определен ред на длъжности в известни области (военна, духовна, административна и др.), при които по-висшата се заема след предшестващата я по-низша; 2. Висшите духовни лица на една църква: йерарсите

йератически; йератически - (гр. hieratikós „жречески”) - Свещен, жречески; йератическо писмо - Опростено скорописно писмо при старите египтяни, произлязло от йероглифното

йерей; йерей - (гр. hieréus „жрец”) - църк. Православен свещеник

йеремиада; йеремиада - вж. еремиада

йероглифи; йероглифи - (гр. hieroglyphoi от hierós „свещен” и glýphō „дълбая”) - 1. Фигурни писмени знаци, които служили отначало за написване на религиозни текстове, оттук свещено писмо; 2. Идеографско, образно писмо; 3. прен. Нечетливо писмо

йеродякон; йеродякон - (гр. hierodiákonos) - църк. Монах с дяконски сан; вж. духовенство

йеромантия; йеромантия - (гр. hieromantéia) - при древните народи и през средните векове: Гадаене по вътрешностите на животните

йеромонах; йеромонах - (гр. hieromónachos) - църк. Монах със свещенически сан; вж. духовенство

НАЧАЛО

йети; йети - (фр. yeti от тибет.) - Митично човекоподобно същество с много едър ръст, което обитава Хималаите, Тибет, Монголия, Китай, Кавказ, Британска Колумбия и избягва човека

йехалие; йехалие - (om ар.- тур. ahali) -  Население, народ

йеховист; йеховист - (от собс.) - пое. Член на сектата „Свидетели на Йехова”, която следва буквално Библията и отхвърля идеята за Светата Троица

йешибот; йешибот - (евр.) - рел. Еврейско религиозно училище за изучаване на Талмуда

йоанит; йоанит - (от собс.) - ист. Член на рицарския орден на апостол Йоан, основан през IX в. в Палестина с главен обет за даване помощ на болни и бездомни, затова и неговите членове се наричат хоспиталиери (странноприемци и болногледачи)

НАЧАЛО

йога; йога - (санскр. yoga „съзерцание” и в широк смисъл: „осъзнаване, разбиране, знание и единение”) - 1. Индийско религиозно-философско учение и метод за мистично извисяване и достигане на трансцедентни състояния, четвъртата от шестте ортодоксални системи в индуизма, имаща за цел да освободи душата от цикъла „раждане - смърт - прераждане”; 2. Система от физически упражнения за самоусъвършенстване; Начин на живот; 3. Последовател на това учение, тази практика и този начин на живот; ащанга йога - Синхронизира движението с дъха, като създава енергиен поток, който насища кръвта с кислород и загрява тялото; бхакти йога - („пътят на отдадеността”) - Най-висшата форма на йога. Способства за осъзнаване и реализиране на висшата ни същност; гяна йога - (гяна „знание”) - Система за постигане на трансцедентното знание чрез медитация; карма йога - („йога на действието”) - Система, свързваща човека с неговият ежедневен живот. Усвояването на карма йога означава освобождаване от егоизма и вътрешна свобода; крия йога - (крия „практика, действие, проявление”) - Включва техниките за събуждане на психичните центрове или чакрите. С този вид йога се занимават хора, които са овладели техниките на раджа и хата йога; раджа йога („царска йога”) - Достигане на състоянията яма (самовъздържание) и нияма (самодисциплина). Постигането на физическо здраве става чрез изпълнението на асани (йога пози) и пранаяма (дихателни техники). Раджа йогата помага за засилване на мисълта и максимална концентрация (дхарана), както и постигане на трансцедентни състояния посредством дхяна (медитация) и самадхи (просветление); хатха йога - (ха „слънце” и тха „луна”) -  Част от раджа йога. Основните техники на хатха йога са асаните, шестте шаткарми (прочистващи и детоксикиращи техники), практики за събуждане на праната. Тя е основата, без която не може да се напредне в по-високите нива на йогата.

йогист; йогист - (от санскр.) -  вж. йога - 3.

йогурт, югурт; йогурт - (тур. yoğurt „кисело мляко”) - диал. Кисело мляко

НАЧАЛО

йод - (гр. iódēs „виолетов”) - хим. 1. Химически елемент от групата на металоидите, знак „J”, пореден номер 58, атомно тегло 126,9044; кристал с тъмноморав цвят; получава се главно от морски водорасли; 2. Спиртов разтвор на това вещество; йодова тинктура, която се употребява в медицината

йодид; йодид - (от гр. iódēs „виолетов”) - Съединение на йода с метали, например с натрий

йодирам; йодирам - (от гр. iódēs „виолетов”) - 1. Снабдявам, обогатявам с калиев йодит (готварска сол); 2. Намазвам с йод

йодометрия; йодометрия - (йод от гр. iódēs „виолетов” и metréō „меря”) - Един от най-точните методи за обемен химически анализ, който е основан на отделянето на йода от неговите съединения

йодоформ; йодоформ - (фр. iodoforme) - хим. Органическо съединение на йода; жълто кристално вещество с неприятен мирис, много добро дезинфекционно средство

НАЧАЛО

 

йок_, йол_, йом_, йон_, йор_, йот_, йох_, йош_, йощ_

йоз - (тур. yoz) - Прилагателно за овце, които не се доят: овни и агнета - йоз

йок - (тур. yok „не, няма, нямане, немотия, който отсъства”) - остар. Не, отрицание

йокуш; йокуш - (тур.) - Стръмнина

йол - (хол. jol) - Малък двумачтов кораб

йолджия; йолджия - (тур. yolcu) - Пътник

йолемале; йолемале - С усилие, едва - едва

йолка; йолка - (рус. елка) - Коледна елха

йолма; йолма - (тур. уоlmа) - Скубана вълна от натопени във варна вода кожи за щавене. От вълната се правят гайтани и др.

йомен; йомен - (англ. yeomen) - ист. 1. през средните векове: Заможен селянин; 2. по-късно: Арендатор, дребен земеделец; 3. Войник от охраната на английския крал; лейбгвардеец

йоменри; йоменри - (англ. yeomenry) - 1. Гвардията на английския крал; 2. Английска доброволческа териториална конница

НАЧАЛО

йон - (гр. іōn „който идва”) - Атом или молекула, които имат положителен или отрицателен електрически заряд; йoни в атмосферата - Електрически натоварени микроскопични твърди и течни частици - комплекси от молекули, атоми и електрони

йонизатор; йонизатор - (от гр. іōn „който идва”) - физ. Причинител на йонизация

йонизация; йонизация - (от гр. іōn „който идва”) - 1. физ. Явление, при което под въздействие на външна причина атомите и молекулите на едно вещество, предимно в газообразно състояние, се превръщат от електронеутрални в йони; 2. Състоянието, в което се намира едно йонизирано тяло; 3. Проникване на йони в дадена среда отвън през границите на средата; 4. мед. Вкарване в организъм на лечебни средства чрез йони, които се възбуждат чрез електрически ток

йоний; йоний - (лат. ionium от гр.) - хим. Радиоактивен химически елемент, изотоп на тория, знак „Jo:, пореден номер 90, атомно тегло 230,5; изпуска бета- и гама-лъчи

йоносфера; йоносфера - (йон от гр. іōn „който идва” и spháira „кълбо”) - геогр. Горната част на атмосферата - (на височина от 80-100 до 600-800 км), която се състои от няколко силно електропроводни пласта вследствие на голямата концентрация на йони и свободни електрони

йонотерапия; йонотерапия - вж. йонизация - 2., йонофореза

йонофон; йонофон - (йон от гр. іōn „който идва”  и phōnē „звук”) - Мощен високоговорител

йонофореза, йонтофореза; йонофореза, йонтофореза - (йон от гр. iōn, ióntos и phorós „носещ”) - мед. Вкарване в организъм на лекарствени вещества през неповредена кожа с помощта на галванически ток; сравни с: йонизация - 4.

НАЧАЛО

йоркшир; йоркшир - (англ. от собс.) - Порода свиня от Йоркшир, Англия, която е много плодовита и се угоява бързо

йорс - (тур. örs) - 1. Наковалня; 2. Малка наковалня за клепане на коси при полеви условия.

йот - (гр. jod от евр.) - езиков. Название на буквата „ј”, която се изговаря „й”

йота; йота - (iota) - 1. Деветата буква от гръцката азбука; ι - „и”; 2. прен. Твърде малко, незначително, нищо

йотация; йотация - (лат. iotatio) - езиков. Появяване на съгласната „й” пред гласна в началото на дума или между гласни (йагне - агне)

йотувам; йотувам - (от гр. iota) - езиков. Поставям йота пред гласна или между звуци

йоx - (нем. loch) - остар. Стара единица за земна площ; в Германия 56,03 ара, в Швейцария - 36 ара, в Унгария - 43,16 ара, в Австрия - 57,65 ара

йох - Ох

йошур; йошур - (прав.: юшур) - Десятък, натурален данък

йошурджия; йошурджия - вж. юшурджия

йощ - още

НАЧАЛО

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги