ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

ЗА САЙТА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ САЙТА

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Защитена местност "Русалка" - РИОСВ Велико Търново

Защитени територии

защитена местност "Русалка"

водоем

път в ремонт

изкопан път

голям ремонт

land rover

N 43º 29' 10.2"
E 25º 31' 39.5"
н.в. 65м.

Защитена местност (ЗМ) "Русалка" се стопанисва от РИОСВ Велико Търново и се намира в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Алеково, общ. Свищов, обл. В. Търново, на границата с РИОСВ Русе. Представлява заблатен воден басейн по един от притоците на р. Янтра и е най-близо до с. Павел. Общата територия е 2130дка и е обявена за ЗМ през ноември 2005г. на основание чл.39 ал.1във връзка с чл. 33 ал. 1 от ЗЗТ.

Второстепенният път, който е означен на някои карти и свързва пътищата Свищов - Полски Тръмбеш и Свищов - Ресен (В. Търново) в участъците между с. Алеково - с. Вързулица и с. Совата - с. Павел не съществува.

Откъм главен път Плевен - Русе достъпът е лесен. Идващите от Русе трябва да се отклонят към с. Обретник - с. Ценово (Свищов) - с. Караманово.След с. Караманово се завива по черен път вляво, който ясно се вижда, като се подмине падащият се вляво телчарник. Пътят е хубав и в сухо време е проходим и с висок лек автомобил. Прекосява  широк около метър воден канал и  минава покрай голяма каменна чешма за добитък, след която се пресича с няколко черни пътя. Завива се по най-десния и се продължава до  Т-образно кръстовище. Завива  се надясно (пътят става още по-широк и хубав) и се стига до асфалт, който прекосява селскостопански двор на с. Совата. След преминаване на портала, трябва да се завие вляво към с. Хаджидимитрово. След около километър, пътят се разклонява вдясно за с. Хаджидимитрово, а направо продължава към с. Павел (пътят е затворен за основен ремонт). Малко след  навлизане в зоната на действие на пътен знак В2, състоянието на пътя може да се види от снимките вляво. Трябва да се шофира с изключителна предпазливост и силно повишено внимание!!! Около 2 км. след разклона отново има отбивка вдясно за с. Хаджидимитрово. Водният басейн, който е ЗМ "Русалка" е след още приблизително 5км. вдясно преди с. Павел, чиито покриви се виждат. Пътят минава северно от ЗМ, т.е. тя се пада вляво по посока на движението.

Минава се по продължение на цялото язовирче, следва гора, която трябва да остане също вляво по посока на движението.

На територията на ЗМ "Русалка" са забранени:

1. извършването на дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим на съществуващите влажни зони, с изключение на отводняване на рибовъдни басейни, определени за интензивна риборазвъдна дейност съгласно т. 4 и след съгласуване с Министерството на околната среда и водите;
2. превръщане на влажните зони в обработваеми земи;
3. безпокоене и ловуване на диви животни и увреждане на местата за тяхното размножаване;
4. любителският риболов извън местата, определени и обозначени от лицата, стопанисващи рибовъдното стопанство;
5. стопанският риболов извън басейните, определени по т. 4;
6. строителство, с изключение на такова, свързано с нуждите на риборазвъдната дейност, включително за възстановяване и поддържане на рибните популации и за целите на екотуризма;
7. използване на изкуствени торове и биоцидни вещества;
8. замърсяване с отпадъци;
9. сечи на съществуващата горска растителност;
10. косенето на тръстика във водните басейни, с изключение на тези, определени за интензивна риборазвъдна дейност съгласно т. 4 и след съгласуване с Министерството на околната среда и водите.

1 2 3 4 5 напред
Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги