ФОРУМ

 

НАЧАЛО

АРХИТЕКТУРА И АРХЕОЛОГИЯ

БЪЛГАРИЯ ПО
ОБЛАСТИ

БИТ И КУЛТУРА

ПЛАНИНИ

ПЕЩЕРИ

ЧЕРНОМОРИЕ

ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ

 

ЗА ПОРТАЛА
как работи, приятели, контакти

ГАРАНТИРАНО
ОТ ПОРТАЛА

 

МЕСТА ЗА НОЩУВКА

 

 

РЕКЛАМА

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Защитена местност "Пода"

Клик върху всяка снимка ще я увеличи.

Защитена местност Пода далекопровод
Защитена местност "Пода". Железните стълбове са без кабели и нарочно оставени за гнездене на корморани.

наблюдение на птици птици
Укритието за наблюдение на птици и една от гледките от него

бял ангъч в полет бял ангъч
Бял ангъч

Бял ангъч гнездо на корморан корморан
Бял ангъч, гнездящи по стълб корморани и корморан

корморани излитащи птици корморан и кокилобегач
Корморани

кокилобегач, полет кокилобегач
Кокилобегач

кокилобегачи Himantopus himantopus
Кокилобегачи

речна чайка Larus ridibundus
Речна чайка

клопач речна рибарка
Клопач (мъжки) и речна рибарка

водно конче Crocothemis erythraea пеперуда
Насекоми

Отидете! Щом четете този материал, значи имате поне малко интерес към дивата природа. Не се колебайте – отидете в защитена местност „Пода“. Всяка минута там ще е пълноценно прекарано време от Вашия живот. „Пода“ е оазис на изящната красота на живота всред безумията по Черноморието ни.

Защитена местност „Пода“ се намира в южния край на гр. Бургас и е съвсем близо до кулата – фар на нос Форос. През 1989г. е обявена за защитена местност и става първата защитена територия, предоставена за стопанисване на неправителствена организация – Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). През 1994г. е обявена за територия от пректа КОРИНЕ, имащ за цел наблюдение със сателитни избражения на застрашени от урбанизиране крайградски природни обекти и ефекта от управленческите решения, свързани с това. През 2002г. става Рамсарски обект – влажна зона с международно значение.

Миграционният път на птиците Виа Понтика (Via Pontica), който е втори по големина в Европа преминава над защитената територия.
В „Пода“ има 3 хабитата – със сладка вода, със солена и бракични водоеми (соленост 1 - 17‰). Тук е единствената по Черноморието ни смесена колония от чапли – бяла лопатарка, блестящ ибис, нощна чапла, червена чапла, сива чапла, гривеста бапла и малка бяла чапла. През студените месеци могат да се наблюдават гмурци, нирици (Mergus), звънарка (Bucephala clangula), сива патица (Anas strepera), качулата потапница (Aythya fuligula)

Въпреки малката си територия – 100,7ха, „Пода“ е една от орнитологично най-богатите местности в Европа – 259 вида птици. Защитената местност „Пода“ обитават още:

  • 161 таксона низши растения
  • 231 вида висши растения
  • 168 вида безгръбначни
  • 6 вида риби
  • 15 вида земноводни и влечуги
  • 18 вида бозайници

В защитената местност има изграден природозащитен център, оборудван с библиотека, постоянна изложба, представяща биологичното разнобразие на „Пода“, просторни удобни тераси, оборудвани с няколко далекогледа и множество бинокли, които се предоставят на посетителите. Основните дейности на природозащитния център са природозащитни, образователни (съгласувани с МОН – Бургас), информационни и туристически.

В ЗМ „Пода“ е едно от най-големите находища на най-дългата змия в България – пъстрия смок (Elaphe sauromates). Могат да се видят още етруска земеровка (Suncus etruscus)– най-малкият бозайник в Европа, нутрия (Myocastor coypus)и видра (Lutra lutra).

Портал "Нашето отечество България" благодари на г-н Антон Ковачев за любезността и отделеното време при подготвянето на този материал и се извинява на него и ЗМ "Пода" за забавянето на публикуването!

Текст и снимки - Велин Стойчев

Ателие "DIGITALISIMUS" - видео услуги, фото услуги, звукови услуги